Integrované zásobníky tepla ATREA

Integrované akumulační a multivalentní zásobníky tepla s průtočným ohřevem teplé vody

 • ideální pro nízkoenergetické nebo energeticky pasivní domy
 • hygienický průtočný ohřev TV v nerezových výměnících
 • vhodné jako zdroj tepla pro zapojení do všech typů otopných soustav
 • napojení tepelných čerpadel, krbových kamen a kotlů na biomasu
 • napojení solárních systémů
 • kombinace vybavení umožní výběr zásobníku dle požadavků investora
 • několik typů regulace
 • tloušťka tepelné izolace 100 mm
 • standardně osazeny dvě elektrospirály (funkce elektrokotle s akumulací)Zásobníky IZT-UMÁM

Integrované zásobníky tepla slouží pro kombinovanou přípravu teplé vody (TV) a akumulaci tepla. Je možné je použít jako zdroj tepla pro všechny druhy otopných soustav. Srovnávají velké topné nebo okamžité výkony zdrojů v porovnání s menším a časově posunutým odběrem energie. Objem IZT-U se volí dle parametrů objektu a požadavku otopné soustavy. Zásobníky IZT-U kromě akumulace tepla umožňují dle vybavení i ohřev TV, připojení solárních systémů, tepelných čerpadel a dalších bivalentních teplovodních zdrojů – krbových kamen s teplovodními výměníky nebo teplovodních kotlů i vyšších výkonů a kamen na peletky. Jako záložní zdroj jsou využívány elektrické topné spirály. Zdroje zajišťují ohřev akumulační náplně(vody), která slouží zároveň jako otopná voda v otopných soustavách. Díky výšce zásobníků se využívá tzv. stratifikace teplot, tedy jev, kdy je v nejvyšší části zásobníků IZT-U nejvyšší teplota akumulační vody. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší částí může být i 20 °C. Rozvrstvení se využívá i při odběrech energie, kdy TV je ohřívána v horní části zásobníku, výstup otopné vody pro UT soustavu (radiátory, VZT) je ve 2/3 výšky, výstup pro podlahové topení je pak v 1/2 výšky IZT-U a zpátečka UT systému je u dna IZT-U. Tímto je možné optimálně využívat kapacitu zásobníků. Rozdíl teplot vody při stratifikaci je velmi ostrý, při ohřevu pomocí el. spirál je teplota nad a pod spirálou na 100 mm výšky velmi výrazná – není proto důvod mít obavy ze záložního el. ohřevu v objemově velkém zásobníku.
Zásobníky jsou beztlaké nádrže dle ČSN 690010. Objem zásobníků je připojen na uzavřený teplovodní topný systém s expanzní nádobou, který je zbaven vzduchu. Instaluje se výhradně ve svislé poloze. Řízení provozu je možné rozvodnicemi RG (viz část REGULACE).

 Výhody integrovaného zásobníku tepla IZT-U

 • kombinovaný ohřev TV a vytápění ve společné nádrži
 • všechny vnitřní vnořené výměníky jsou z NEREZ materiálu
 • využití sluneční energie pro ohřev TV a podporu vytápění
 • kombinací ÚT s přípravou TV lze uplatnit zvýhodněnou sazbu D35 nebo D45 pro veškerý provoz všech elektrospotřebičů v domácnosti až 20 h / den
 • dostatečná akumulace tepla pro vytápění i ohřev TV v době přerušení dodávky elektrické energie ve vysokém tarifu
 • možnost připojení dalších ekologických zdrojů tepla (např. krbová vložka, tepelné čerpadlo apod.)
 • jako volitelné příslušenství se dodává k zásobníkům tepelná izolace tloušťky 100 mm z měkčeného polyuretanu s tvrdou povrchovou vrstvou ve stříbrné barvě (RAL 9006)

 Výhody průtočného ohřevu teplé vody

 • při provozu je každých cca 1,3 minuty průtočně vyměněn objem nerezového výměníku, není potřeba přehřívat TV pro potlačení bakterií LEGIONELLA jako u přímých zásobníků (boilery)
 • dle teploty akumulační vody je protékající studená voda ohřívána okamžitým výkonem 25 až 50 kW, zajišťující ohřev vody prakticky na teplotu akumulační vody v zásobníku (rozdíl mezi teplotou v zásobníku a teplotou vytékající TV je 2 až 5 °C), výhodou je i vysoká kapacita ohřevu
 • materiál výměníku nerez AISI 316 L je schválen pro „trvalý styk s pitnou vodou“, proto nedochází k ovlivnění kvality ohřívané vody a zároveň je dokonale oddělena pitná voda od akumulační náplně
 • kvalita TV závisí pouze na přiváděné vodě, která musí odpovídat požadavkům na pitnou vodu dle vyhl. MZ ČR č. 376 / 2000 Sb. (především pH v rozsahu 6,5 – 9,5)

 

Jednotlivé základní varianty provedení zásobníků IZT-U

IZT-U bez výměníku
Zásobníky IZT-U bez vestavěných průtočných výměníků jsou vhodné pro použití jako akumulační nádrže pro ukládání tepla v topném systému. Vhodná je kombinace s kotlem na tuhá paliva, krbovými nebo peletkovými kamny. Zásobníky menších objemů (350, 400 l) jsou použitelné jako taktovací zásobníky do systémů s tepelnými čerpadly s výstupem „voda“ (vzduch-voda, země-voda)

IZT-U-T – s jedním výměníkem
Zásobníky IZT-U-T mají vestavěný jeden velkoplošný nerezový průtočný výměník pro ohřev teplé vody. U nízkého provedení zásobníků (objemy 400, 500 a 1000 l) je výměník rozložen po celé výšce a v horní části zahuštěn. U vysokého provedení (objemy 350, 650, 950 a 1450 l) je výměník umístěn v horní části zásobníku .

 IZT-U-TS – se dvěma výměníky
Varianta „TS“ je oproti variantě „T“ rozšířena o druhý průtočný výměník. Tento výměník je umístěn ve spodní části zásobníku a umožňuje připojení kapalinového solárního systému. Díky umístění předává teplo s nejvyšší účinností do nejchladnějších částí zásobníků IZT-U. Materiál výměníku nerez je rovněž z materiálu AISI 316 L a je odolný pro všechny schválené provozní kapaliny solárních systémů dle platných předpisů ČR.
Zásobníky IZT-U-TS je možné použít i v objektech s tepelným čerpadlem a bez solárního systému. V tomto případě se zapojí oba výměníky do série jako předehřev a dohřev TV.

IZT-U-TTS – se třemi výměníky
Vysoké provedení zásobníků  (objemy 350, 650, 950 a 1450 l) je dostupné i ve výbavě se třemi vestavěnými výměníky v provedení „TTS“. Oproti variantě „TS“ je vybaveno výměníkem pro předehřev TV ve spodní části zásobníku. Zdvojení výměníku TV zajišťuje vyšší kapacitu ohřevu TV, nižší gradient mezi teplotou akumulační vody a teplotou výstupní vody a umožňuje napojení cirkulace TV po objektu na horní výměník. Díky intenzivnímu odběru energie předehřevem TV ve spodní části zásobníku dochází k lepšímu využití solárního systému a tepelných čerpadel.
Zásobníky IZT-U-TTS jsou vhodné do objektů, kde se kombinuje jako zdroj tepla solární systém a tepelné čerpadlo.

 Elektrospirály
Jako zálohový zdroj tepla slouží vestavěné topné elektrospirály, které jsou umístěny po výšce zásobníku ve dvou úrovních. Využívá se i stratifikace teplot, kdy natápění ovlivňuje teplotu akumulační vody pouze nad elektrospirálami. Standardně jsou k zásobníkům IZT-U dodávány dvě elektrospirály s výkonem každé spirály 4 kW. Horní elektrospirála, osazená pod výměníkem TV, slouží pro ohřev letní horní části zásobníku. V dolní, nejnižší části zásobníků, je osazena druhá el. spirála pro akumulační ohřev UT v topném (zimním) období.

Levé / pravé provedení
Zásobníky řady IZT-U se dodávají v levém a pravém (zrcadlovém) provedení.
Levé provedení – vstupy do objemu nádrže vlevo, výměníky vyvedeny vpravo.
Pravé provedení: – vstupy do objemu nádrže vpravo, výměníky vyvedeny vlevo.

 Technická data IZT-UPříklad zapojení IZT-U bez výměníkůMÁMPříklad zapojení IZT-U s výměníkemMÁM
Technická data IZT-U-TSPříklad zapojení IZT-U-TTSPříklad zapojení IZT-U-TTS 2
Provedení IZT-U nízké
Provedení IZT-U vysoké

Regulace integrovaných zásobníků IZT-U
Rozvodnice řady RG jsou určeny pro regulaci provozu napájení a ovládání integrovaných zásobníků řady IZT-U, v případě výbavy elektrickými spirálami jsou jejich povinnou součástí. Jednotlivé typy rozvodnic se liší svým vybavením a provedením dle svého určení. Bez výjimky jsou všechny rozvodnice vybavené tlakovým snímačem a havarijním termostatem pevně nastaveným na 95 °C. V případě přehřátí nádrže nad tuto teplotu dojde k nevratnému vypnutí napájení. Po odstranění příčiny přehřátí a ochlazení zásobníku se ručním restartem obnoví funkce systému. Přehřátí může být způsobeno např. i přetopením zdrojem na biomasu. Informace o havárii nebo přetopení je signalizováno dle typu rozvodnice – vždy kontrolkou, u digitálních navíc nápisem na displeji včetně upřesnění typu problému.
Tlakový snímač při poklesu tlaku v topném systému odpojí hlavní vypínač. Po dopuštění topného systému vodou a zapnutí hlavního vypínače se obnoví funkce systému.
Rozvodnice jsou dále osazeny jištěním, hlavním vypínačem, spínacími a signalizačními prvky. Dle provedení buď mechanickými termostaty, nebo digitálním modulem řízení. Silové spínací prvky (stykače, jističe) jsou shodné ve všech typech.

Napájení rozvodnice RG je z hlavního domovního rozvaděče, spouštění elektrických spirál musí být blokováno přijímačem HDO. V hlavním domovním rozvaděči se dále doporučuje umístit hlídač proudového maxima HPM (např. HJ103), který kontroluje současný odběr všech elektrických spotřebičů objektu.

Při překročení nastavené hodnoty vypíná napájení rozvodnice RGS a u rozvodnice RG 20, 21, 22 nejdříve spirály ÚT a při trvajícím zvýšeném odběru i spirály TV.
Rozvodnice se vyrábí v několika provedeních, výhradně v nástěnném provedení s odklápěcím víkem z průhledného plastu. Osazují se na připravené držáky na plášti nádrže. Při instalaci zásobníku tepla s elektrickými topnými spirálami je doporučovaná sazba pro odběr elektrické energie D35 (tj. možnost nabíjení 16 hodin / den), D45 (tj. 20 hodin / den), při instalaci TČ D56 (22 hodin / den).
Doporučené nastavení požadované teploty topné vody v nádrži:
Pro letní období se doporučuje nastavení teploty na 50°C a provoz pouze horní elektro spirály. Pro zimní období (listopad až březen) se doporučuje nastavení teploty na 65 až 75 °C (podle tepelných ztrát objektu a zvolené elektrosazbě – výpočet pro konkrétní případ dle návodu k obsluze konkrétní rozvodnice). Rozvodnice s digitálním řízením RG 20, 21, 22 umí dle svého vybavení i regulovat další připojení zařízení – zdroje tepla (solární systémy, krbová kamna, peletková kamna, tepelná čerpadla) a otopné soustavy (podlahové topení, teplovodní topení). Digitální rozvodnice vždy napájí oběhová čerpadla systémů, které řídí. V případě volby zdrojů na biomasu s neřízeným spalováním (krbová kamna, kotle na dřevo) se doporučuje realizovat zapojení s UPS – záložním zdrojem elektro – pro napájení rozvodnice a oběhového čerpadla nabíjecího okruhu v případě výpadku elektrické energie.