Řízené větrání s rekuperací tepla

Vysvětlení rekuperace

Rekuperace je vlastně zpětné získávání tepla. Je všeobecně známo, že je z nejrůznějších důvodů důležité větrat. Ovšem s větráním je spojená také ztráta tepla. Proto nevětráme tak často, jak by bylo potřeba.

A právě vzduchotechnická jednotka s rekuperátorem Vám zajistí tuto důležitou výměnu vzduchu bez podstatných energetických ztrát. (detailněji rozepsáno zde) V případě zájmu je navíc možné tento proces rozšířit o vytápění. (vysvětleno zde)

rekuperátor bílýVenkovní čerstvý vzduch prochází uvnitř vzduchotechnické jednotky přes rekuperační výměník, do něhož z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch z interiéru. Aby nedocházelo k průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu, jsou dokonale odděleny soustavou kanálků. Přes stěny kanálů ale teplo z odpadního vzduchu přechází do přívodního, a ten je tedy předehříván. Rekuperační výměníky dosahují velmi vysokých účinností předání tepla, a to obvykle kolem 90 %.

VÝZNAM VĚTRÁNÍ BUDOV

Vnitřní prostředí budov lze hodnotit podle následujících kritérií:
Tepelně-vlhkostní mikroklima je nejdůležitější složkou pro zajištění zdravého vnitřního prostředí budov. Hygienicky doporučované vyšší relativní vlhkosti vzduchu (v rozsahu 50 až 70 %), které zabraňují vysychání sliznic však pravidelně vedou ke vzniku plísní, hlavně v chladných a nevětraných rozích místností, nadpražích a ostěních. Důsledkem je pak zvýšená nemocnost obyvatel, alergie, záněty průdušek apod. V současnosti nabývá tento fenomén nebývalých rozměrů při nezodpovědném utěsňování okenních spar v celém rozsahu bez alternativní náhrady přívodu vzduchu do objektů. Mezi hlavní zdroje vlhkosti v budovách patří především metabolismus člověka, provoz koupelen, vaření, sušení prádla v interiéru a plynové sporáky (produkce až 1 500 g/m3 plynu). V řadě vyspělých zemí se proto pro dodržení optimální relativní vlhkosti vzduchu mezi 35 a 45 % předepisuje nucené řízené větrání bytů, s trvalou intenzitou větrání n = 0,1 až 0,5 (h-1).
Mikrobiální mikroklima je vytvářeno mikroorganismy bakterií, viry, plísněmi, sporami a pyly. Vážným problémem se v poslední době stávají alergické syndromy na různé druhy plísní a pylových částic, přinášených do objektu nefiltrovaným vzduchem.
Odérové mikroklima – mimo běžné pachy (kouření, příprava jídel) se v interiéru dnes vyskytují i styreny, formaldehydy a odpary z nátěrů, tedy látky dříve neznámé, ale zdraví škodící. Jako doporučovaná a snadno měřitelná hodnota pro stanovení kvality vnitřního vzduchu se všeobecně udává koncentrace cca 1000 ppm CO2 . S upřesněním dle CŠN EN 15 251.
Toxické mikroklima je vytvářeno toxickými plyny s patologickými účinky. V interiéru budov je zdravotně nejzávažnějším plynem CO. Ve špatně nebo cirkulačně větraných kuchyních s neodvětranými plynovými sporáky vzniká oxid dusíku NOx až 50 mikrogramů/m3 s prokazatelně karcinogenními účinky. Zásadním způsobem lze kvalitu mikroklimatu v budovách ovlivnit pouze dostatečným přívodem čerstvého vzduchu. Základní a ve světě uznávanou hodnotou intenzity větrání se udává přívod 25 m3/hod čerstvého venkovního vzduchu na jednu osobu.

problemy_nedostatecneho_vetrani

CO JE TO REKUPERACE?

Princip rekuperace
Přes oddělující stěny výměníku dochází k předávání tepla – v zimě odpadní teplejší vzduch předehřívá přívodní, chladnější. Stejný princip je využíván i v létě pro rekuperaci chladu. V zimním období dochází ke kondenzaci vlhkosti v odpadním vzduchu, tento kondenzát zvyšuje účinnost rekuperace díky zlepšení předávání tepla a průběžně je odváděn do kanalizace.
rekuperatorVýznam rekuperace
Energeticky optimalizovaný rekuperační výměník dosahuje vysoce ekonomický poměr nákladů mezi spotřebovanou elektrickou energií (na pohon ventilátorů), vzduchovým výkonem a rekuperací tepla. Poměr příkonu ventilátorů / zisk rekuperace při větrání dosahuje hodnoty energetické účinnosti 17 – 25, tzn. že na 1 W vložené elektrické energie pro provoz DUPLEX EC4 se zpětně získá až 25 W energie z odpadního vzduchu. Efektivní poměr 1:25.

 VZDUCHOTECHNICKÝ SYSTÉM ATREA PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

Větrací systém zajišťuje řízené rovnotlaké větrání s rekuperací tepla pro rodinné domy a vícepodlažní bytové domy, zároveň s dohřevem přiváděného vzduchu, předchlazením v létě a s účinným využitím všech interních a externích energetických zisků. Systém zajišťuje přívod čerstvého filtrovaného vzduchu do každé obytné místnosti a kuchyně, a současně odtah odpadního vzduchu ze sociálních zařízení, WC, koupelny a kuchyně. Pro nízkoenergetické domy doplňuje větrací systém základní otopnou soustavu (tělesa ÚT, podlahové vytápění, atd.). Na základě poznatků nezávislých středisek, není v ČR pro energeticky pasivní domy vhodné realizovat topení objektu pouze přiváděným vzduchem s dohřevem. Vzhledem k malým solárním ziskům jsou na VZT systém kladeny velké nároky, které splní pouze zvýšeným množstvím přiváděného vzduchu. Hrozí přesušení celého objektu. Doporučuje se proto i zde realizovat doplňkovou topnou soustavu, nezávislou na VZT. Pro energeticky pasivní objekty doporučujeme teplovzdušné cirkulační vytápění a větrání s rekuperací tepla, kdy cirkulace vzduchu v obytných prostorách je vhodná pro udržení optimální vlhkosti. Bezproblémové je i propojení na krbové vložky popř. jiný bivalentní zdroj.

Rodinný dům příčný řez s EC4

Zemní výměník tepla slouží pro předehřev větracího vzduchu v topném období a předchlazení větracího vzduchu v letním období. Zároveň chrání rekuperační výměník před namrzáním. Zemní výměník tepla se skládá z potrubí vedeného v zemi v délce 20 až 25 m, vstupní šachty a nadzemního krytu šachty s filtrem. V zimě při venkovní teplotě -15 °C se přiváděný vzduch ohřívá průchodem potrubím zemního výměníku tepla na +2 až +5 °C. V létě se přiváděný vzduch ochlazuje z +32 °C až na +18 °C. Pozor na malé chladící výkony, které nedokáží uchladit celý dům. V přechodném období je větrací vzduch přiváděn k jednotce z venkovní žaluzie na fasádě objektu přes tvarovku „T“ s klapkami a servopohonem. Přepínání mezi sáním přímo z fasády a ze zemního výměníku tepla je řízeno automaticky podle čidla venkovní teploty umístěného na severní straně domu.

 Technické řešení a funkce systému ATREA

 • větrací jednotka DUPLEX EC4 se umísťuje pod stropem WC, technické místnosti, atd. Jednotku lze instalovat v podstropní poloze v technické místnosti, šatně, nebo použít nástěnnou jednotku DUPLEX ECV4 s vývody ke stropu, osazenou např. v šatní skříni,
 • rozvody čerstvého vzduchu se instalují podle druhu výstavby:
  1. Kanálové rozvody z pozinkovaného plechu rozměru 160 x 40 mm, uložené v tepelně-izolační vrstvě podlahy, s vyústěním přes podlahové vyústky. Systém je určen pro novostavby. Hvězdicový rozvod z centrální podlahové rozvodné šachty vylučuje akustické přeslechy mezi místnostmi.

   Rodinný dům - podlahový rozvod

   Rodinný dům – podlahový rozvod

  2. Rozvody pod stropním podhledem z kruhového potrubí (pozink., PE), s talířovými vyústkami. Systém je určen pro novostavby s podhledy.
  3. Rozvody rohové podstropní z kruhového potrubí (pozink., PE, akustické tlumiče), se zakrytím sádrokartonem (SDK, Fermacellem, atd.), s tryskovými vyústkami pod stropem (Coandův efekt). Systém určen pro dodatečné instalace a pro revitalizaci panelových bytových domů. Ve všech variantách je zajištěno čištění všech přívodních, potrubních rozvodů,
 • z obytných místností je vzduch odváděn štěrbinami pod dveřmi bez prahů (4 až 8 mm) do předsíně a pod dveřmi nasáván do sociálních zařízení (WC, koupelna),
 • odpadní vzduch ze sociálních zařízení je odváděn kruhovým potrubím  100 – 160 mm pod stropem v zákrytu, nebo pod podhledem, s ukončením talířovými ventily s regulací,
 • odsávací digestoře nad sporáky se řeší jako cirkulační s uhlíkovými filtry pro zachycení pachů, s nastavitelným výkonem 150 až 450 m3/h; odvod vzduchu z kuchyně zajišťuje vzduchotechnický systém odděleným sáním,
 • sání čerstvého vzduchu je zajišťováno přes protidešťové žaluzie ve fasádě domů, výfuk odpadního vzduchu přes obvodové stěny výfukovými kusy, u vícepodlažních budov do centrálních stoupaček přes uzavírací, popř. požární klapky,
 • přívod čerstvého vzduchu do jednotlivých obytných místností se dimenzuje na 30 až 100 m3/h (podle předpokládaného obsazení), odsávání ze sociálních zařízení podle ČSN EN 15 251,
 • pro nové bytové domy nebo rekonstrukce panelových objektů je možné použít systém centrálního nebo decentrálního větrání s rekuperací odpadního tepla, vytápění objektu zajišťuje nezávislá otopná soustava objektu,
 • decentrální systém – v každém bytě je malá větrací jednotka,
 • centrální systém – pro skupinu bytů na společné stoupačce je instalována společná větší větrací jednotka s rekuperací tepla, v každém bytě je pak umístěn regulační box v obou systémech je výkon větrání řízen nezávisle na ostatních bytech dle konkrétního požadavku uživatelů,
 • rozvody vzduchu v bytech jsou pro oba systémy stejné.

Pro návrh VZT rozvodů a šachet u bytových vícepodlažních budov nutno dodržet ČSN 730872 „Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením (odstupy, klapky, atd.)”.

Bytový dům - podstropní rozvod

Bytový dům – podstropní rozvod

Rovnotlaké větrání podstropní rozvod - dýzy

Rovnotlaké větrání
podstropní rozvod – dýzy

Rovnotlaké větrání přívod a rozvod v podlaze

Rovnotlaké větrání
přívod a rozvod v podlaze

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář