REKUPERACE-CB

☎ +420 607 755 921

✉ info@rekuperace-cb.cz

☛ Skuherského 1357/43
 České Budějovice

Řízené větrání s rekuperací tepla

Vzduchotechnický systém řízeného větrání

Větrací systém zajišťuje řízené rovnotlaké větrání s rekuperací tepla pro rodinné domy, zároveň s možností dohřevu přiváděného vzduchu na interiérovou teplotu. Systém zajišťuje přívod čerstvého filtrovaného vzduchu do každé obytné místnosti, a současně odtah odpadního vzduchu ze sociálních zařízení, WC, koupelny a kuchyně. 

image
image

Technické řešení a funkce systému větrání


 • větrací jednotku lze instalovat v podstropní poloze nebo lze použít nástěnnou jednotku (např. DUPLEX ECV5) s vývody ke stropu, osazenou např. v technické místnosti nebo v šatní skříni,
 • rozvody čerstvého vzduchu se instalují individuálně dle možností RD:
1. Kanálové rozvody z pozinkovaného plechu o rozměru 200 x 50 mm, uložené v tepelně-izolační vrstvě podlahy, s vyústěním přes podlahové vyústky. Systém je určen hlavně pro novostavby. Hvězdicový rozvod z centrální podlahové rozvodné šachty vylučuje akustické přeslechy mezi místnostmi.

2. Rozvod vedený v sádrokartonovém podhledu v kruhovém pozinkovaném potrubí, který vychází z rozdělovací komory a zakončen je v jednotlivých větraných místnostech pomocí talířových ventilů. Jedná se také o hvězdicový rozvod z centrální podstropní rozdělovací komory. Tento rozvod vylučuje akustické přeslechy mezi místnostmi. Systém je určen pro novostavby a rekonstrukce s podhledy.

3. Rozvod podstropní z kruhového pozinkovaného potrubí se zakrytím sádrokartonem, a difuzory v jednotlivých větraných místnostech pod stropem (Coandův efekt). Tento systém je určen pro dodatečné instalace a pro revitalizaci panelových bytových domů. Ve všech variantách je zajištěno čištění všech přívodních, potrubních rozvodů.

image

 • z obytných místností je vzduch odváděn štěrbinami pod dveřmi bez prahů (4 až 8 mm), např. do chodby a pod dveřmi nasáván do sociálních zařízení (WC, koupelna)
 • odpadní vzduch ze sociálních zařízení je odváděn kruhovým pozinkovaným potrubím o průměru 100 – 160 mm pod stropem v zákrytu, nebo pod podhledem, s ukončením talířovými ventily s regulací,
 • odsávací digestoře nad sporáky se řeší jako cirkulační s uhlíkovými filtry pro zachycení pachů, s nastavitelným výkonem 150 až 450 m3/h; odvod vzduchu z kuchyně zajišťuje odtahové potrubí rekuperace pomocí talířových ventilů umístěných pod stropem poblíž cirkulační digestoře,
 • sání čerstvého venkovního vzduchu je zajišťováno přes protidešťovou žaluzii umístěnou ve fasádě domu, výfuk odpadního vzduchu je řešen přes obvodovou stěnu pomocí šikmého výfukového kusu,
 • přívod čerstvého vzduchu do jednotlivých obytných místností se dimenzuje na 30 až 100 m3/h (podle předpokládaného obsazení), odsávání ze sociálních zařízení podle ČSN EN 15 251.

Teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla

  Komfortní systém teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací tepla

  (Vzduchotechnický systém ATREA pro nízkoenergetické a pasivní domy)

  Princip moderního a ekonomického systému spočívá v dvouzónovém uspořádání okruhů vzduchotechnických rozvodů v rodinném domě:
  • primární okruh zajišťuje cirkulační teplovzdušné vytápění (chlazení) s přívodem vzduchu podlahovými mřížkami, nebo ze stropu pomocí ventilů; další možnost je pomocí difuzoru pod stropem do každé obytné místnosti
  • sekundární okruh zajišťuje zcela oddělené odvětrání sociálních zařízení, kuchyní, případně šaten s rekuperací tepla
  • při větrání je do cirkulačního vzduchu přimícháván vzduch čerstvý po rekuperaci tepla. Tím je zajištěn přívod větracího vzduchu do obytných místností.

  Oba okruhy vzduchotechnických rozvodů jsou vyústěny do společné vzduchotechnické jednotky s EC ventilátory a udržováním rovnotlaku DUPLEX RA5, RB5, RK5 vyvinuté a patentované firmou ATREA s. r. o.

  Podle zvoleného režimu na regulátoru CP zajišťují jednotky DUPLEX celoročně požadavky na mikroklima domu:
  • rovnotlaké větrání s rekuperací tepla
  • teplovzdušné cirkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperací
  • teplovzdušné cirkulační vytápění (s nárazovým větráním)
  • přetlakové letní větrání (hlavně noční „předchlazení“)
  • cirkulační chlazení přes přímý výparník umístěný v jednotce


image


Legenda:
 C2       cirkulační a čerstvý vzduch do obytných místností
 E1ZVT venkovní vzduch přiváděný zemním výměníkem tepla
 i1        odpadní vzduch z WC, koupelny, kuchyně
 c1       cirkulační vzduch z místností do VZT jednotky
 i2           výfuk odpadního vzduchu po rekuperaci
RK4   vytápěcí a větrací jednotka DUPLEX RK4-EC
 IZT      integrovaný zásobník tepla IZT (alternativně)
 ZVT    zemní (alternativně)
 S         solární vodní kolektory (alternativně)
            venkovní kondenzační jednotka (strojní chlazení, alter. vytápění)

  Technické řešení a funkce vzduchotechnického systému

  • cirkulační vzduch z jednotlivých místností se odvádí pod dveřmi bez prahů do předsíně či chodby, odkud se odsává stěnovou mřížkou pod stropem do svislých vzduchovodů a odvádí zpět k jednotce.
  • cirkulační a čerstvý vzduch  do obytných místností se standardně rozvádí jednotlivými plochými vzduchovody z pozinkovaného plechu rozměru 200 x 50 mm, uloženými v tepelně – izolační vrstvě podlahy. Vyústění rozvodů přes podlahové vyústky 100 x 250 mm do místnosti se doporučuje umístit pod okna pro eliminaci chladu, a proti případnému zastavění nábytkem. Dále je možné přivádět cirkulační vzduch od stropu a distribuovat ho do místností pomocí talířových ventilů nebo pomocí difuzoru nade dveřmi. Tímto systémem se vylučují akustické přeslechy mezi obytnými místnostmi
  • cirkulační vzduch z jednotlivých místností se odvádí pod dveřmi bez prahů do předsíně či chodby, odkud se odsává stěnovou mřížkou pod stropem do svislých vzduchovodů a odvádí zpět k jednotce.
  • v jednotce se cirkulační a čerstvý vzduch filtruje na filtru G4 s účinností až 91 %, ohřívá v teplovodním výměníku a radiálním pomaluběžným ventilátorem (s nastavitelným výkonem) se rozvádí přes tlumiče hluku zpět do obytných místností
  • v jednotce se do cirkulujícího vzduchu současně přimísí v nastavitelném poměru čerstvý vzduch, který se přivádí z fasády nebo zemním výměníkem tepla přes předfiltr a předehřívá v rekuperačním výměníku s účinností až 90 %.
  • odpadní vzduch ze sociálních zařízení a vodní pára z kuchyní se trvale (případně nárazově) odvádí odsávacími ventily s regulací a potrubními kruhovými rozvody průměru 100 až 160 mm přivádí k jednotce. Tyto rozvody se osazují do stropů nebo podstropních zákrytů. V rekuperačním výměníku se předává teplo čerstvému vzduchu a po ochlazení se odpadní vzduch odvádí menším větracím ventilátorem přes fasádní žaluzie do atmosféry.
  • Jako zdroj tepla je možné použít nově přímý nízkoteplotní elektrický ohřívač, který je umístěný přímo v jednotce. Dále  je možné k ohřívači osadit do druhé řady přímý chladič, který je propojený s venkovním vzduchovým čerpadlem a v létě s ním můžeme chladit a v zimě vytápět.
  • Jako zdroj tepla nám může také sloužit jakýkoli plynový kotel, el. kotel, akumulační zásobník atd. To při osazení teplovodního výměníku do cirkulační jednotky.
  • odsávací digestoře nad sporáky se navrhují jako cirkulační s uhlíkovými filtry pro zachycení pachů, s nastavitelným výkonem 150 až 450 m /h
  • systém VZT rozvodů umožňuje nastavení vzduchových a topných výkonů do jednotlivých místností.
  • zvýšení teploty v koupelnách se řeší instalací topných žebříků s teplovodním nebo elektrickým ohřevem nebo instalací podlahového vytápění (např. topné folie)
  • kompaktní jednotky DUPLEX RA5, RB5, RK5 je možno umístit do prostoru šaten, komor nebo příslušenství na stěnu, případně pod strop (pouze jednotky DUPLEX RB5).
  VZT system ATREA 2

  Pro nízkoenergetické a energeticky pasivní rodinné domy se zároveň doporučuje dodržet celodenní průměrnou intenzitu prostorového větrání n = 0,15 – 0,2, (h-1), která při trvalém provozu zajistí komfortní kvalitu vzduchu v celé budově při dávce cca 25 m3/h čerstvého vzduchu na osobu (Pettenkoferovo kriterium).

  • Výhody teplovzdušného vytápění a větrání
   • vytápění obytných prostor a větrání celého objektu
   • záruka hygienicky nutných trvalých výměn vzduchu v domě s možností řízeného nárazového zvýšení – bez otevírání oken
   • úspora až 90 % nákladů na větrání
   • díky použití EC ventilátorů snížené provozní náklady VZT systému
   • vyloučení vzniku plísní
   • trvalou cirkulací přes účinné filtry se vnitřní ovzduší domu dokonale čistí od prachu
   • účinné letní noční „předchlazení“ interiéru
   • vyloučení všech rizik rozvodů teplovodního topení
   • společným potrubním systémem se v domě rozvádí teplonosné médium (cirkulační vzduch) zároveň se vzduchem větracím, případně i s chlazením
   • využití všech energetických zisků v domě z provozu domácnosti pro předehřev větracího vzduchu
   • dokonalou cirkulací využívá objemu vzduchu v celém domě nebo bytě
   • instalací zemního výměníku tepla se přiváděný větrací vzduch v zimě předehřívá (až o 15 °C) a v létě ochlazuje (až o 12 °C) a do výkonu 2 kW nahrazuje strojní klimatizační zařízení
   • možné doplnění strojního klimatizačního zařízení, s možností dotápění v reverzním režimu tepelného čerpadla
   • umožňuje využití solárních zisků z osluněných oken případně teplovzdušného krbu a okamžitý přenos do všech ostatních neosluněných místností
   • rychlá reakce na externí a interní tepelné zisky umožňuje dokonalé využití solární energie pro všechny místnosti
   • samostatné ploché vzduchotechnické rozvody vestavěné do podlah vylučují přenos hluku mezi místnostmi, jsou jednoduše čistitelné
   • podlahové vyústky (přívodní ventily nebo difuzory) a rozvod VZT zajišťují řízený přívod vzduchu individuálně do každé místnosti

Větrání a vytápění rodinných bazénů a wellness center

  Větrání bazénů

  Pro komfortní využívání rodinných bazénů, wellness provozů a menších veřejných bazénů je nutné zajistit jejich dokonalé provětrání a vytápění. Pro snížení vlhkosti je vhodné zajistit zakrývání vodní hladiny foliemi pro potlačení odparu z vodní hladiny, a tím snížení energetické náročnosti. Při využívání bazénů a wellness prostor také vznikají problémy z výparů chemické úpravy vody jako je chlor, ozón atd. 
  Vizualizace Bazén RDH big s názvem jednotky 2013_02
  Realizace odvlhčovačů neřeší chemickou zátěž. Snižuje pouze vlhkost vzduchu bez zajištění alespoň vzduchové cirkulace s dostatečným dosahem ve všech koutech a rozích v bazénu, kde následně mohou při kondenzaci vznikat plochy plísní. Řízeným větráním je chemická zátěž odváděna, společně s ní je odváděna i vyšší vlhkost. Přívod čerstvého, teplého a suchého vzduchu k proskleným plochám a do všech koutů bazénů potlačuje, až odstraňuje kondenzaci vlhkosti.

  Pro energeticky optimální provoz jsou využívány zařízení s rekuperací tepla. Ty snižují náklady na větrání až o 90 % proti přímému větrání, se zajištěním řízení výkonu větrání, dohřevu přiváděného vzduchu a udržování bazénové haly v mírném podtlaku. Chrání se tak i stavební části objektu. Pro větrání malých rodinných bazénů používáme rekuperační jednotku DUPLEX RDH 5 s cirkulací a možností částečného vytápění bazénové místnosti.


  Pro větší bazény a bazénové místnosti používáme jednotky Dánské společnosti Dantherm. Jsou to velice kvalitní jednotky a osobně jsem se přesvědčil (při prohlídce výrobní linky), že se opravdu vyrábí v Dánsku. Velkou výhodou bazénových jednotek Dantherm DANX je také to, že mají veškeré vývody nad jednotkou a v technické místnosti zaberou půdorysně poměrně malou plochu.


  Větrání bazénu je poměrně složitá záležitost. Každý bazén a bazénová místnost je trochu jiná a potřebuje individuální přístup zkušeného projektanta. Přijďte se nezávazně poradit, zpracujeme Vám předběžnou cenu na kvalitní větrání bazénové místnosti bez plísní a orosených oken.

image


Příklad větrání bazénové místnosti přívodem z vrchu. Pro přívod je možné použít textilní vyústku nebo perforované nerezové potrubí, a je možné také použít nerezové potrubí s nerezovými vyústkami. 

image


Příčné schéma větrání bazénového prostoru
Přívod dýzou s dalekým dosahem na prosklenou stěnu. Centrální odtah nerezovou mřížkou. Vhodné pro max. vzdálenost cca 5 m.